privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

FLY INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL

Societatea FLY INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL, cu sediul în Str. Pictor Barbu Iscovescu, nr.19, et.2, sector 1, București, tel. +40.21.230.0325, fax: +40.21.230.0345, website: www.flyinsurance.ro, email: bucuresti@flyinsurance.ro, dpo@flyinsurance.ro, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2124/2010, cod fiscal nr 26585189 autorizată în baza deciziei nr. 284/30.03.2010 de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si înmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-618/31.03.2010 (denumită în continuare Fly Insurance sau Brokerul), dorim să vă informăm prin prezenta Politică de confidențialitate despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți, în calitate de persoană vizată, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

1. Datele cu caracter personal prelucrate de societatea FLY INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL, (denumită în continuare Fly Insurance sau Brokerul))

(1) Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică care poate fi identificată sau indentificabilă, direct sau indirect. Fly Insurance prelucrează mai multe categorii de date cu caracter personal care sunt enumerate în Nota de informare anexă la prezenta Politică de confidențialitate. Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Fly Insurance este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

(2) Categorii de persoane vizate

Toate persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate poartă denumirea de „Persoane vizate”. Fly Insurance prelucrează datele cu caracter personal ale categoriilor de persoane vizate enumerate în Nota de informare anexată mai jos la prezenta Politică de confidențialitate.

(3) Sursa datelor cu caracter personal

Fly Insurance  colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează Fly Insurance ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

(4) Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Fly Insurance) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

a) instituții/autorități competente locale, conform prevederilor legale aplicabile și/sau la cererea acestora, după caz;

b) în cadrul activității de desfăsurare a activității de distribuție de asigurări a operatorului către alți participanți pe piața de asiguări/reasigurări (e.g.: contractanții ai polițelor de asigurare intermediate, potențiali sau actuali,  alți intemediari de asigurări: principali – pentru activități de cobrokeraj, sau secundari – prin asistenți în brokeraj ai Fly Insurance), societăți de asigurare/ asigurători/reasigurători.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

(5) Scopul colectării și prelucrării în cadrul Fly Insurance

Colectarea și prelucrarea se referă la orice operațiunesau set de operațiuniefectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.                          

În baza Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), Fly Insurance este operator de date cu caracter personal care stabilește scopul și mijloacele prelucrării și contractează doar cu alți operatori asociați sau cu împuterniciții care au garanții de confidențialitate și securitate. În conformitate cu prevederile legale, scopurile colectării datelor sunt strict referitoare la exercitarea atribuțiilor legale in calitate de copanie de brokeraj de pe piața asigurărilor Datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de către Fly Insurance, pentru o serie de scopuri secundare (e.g.: pentru arhivare, audit intern, extern, etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către Fly Insurance.

2. Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

(1) Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Fly Insurance), conform articolului 6 alin. 1 litera b), c) și f) din GDPR.

(2) Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

3. Stocarea datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Fly Insurance, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

4. Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

(1) Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

(2) Vă invităm sa citiți descrierea fiecărui drept menționat la alineatul precedent în Nota de Informare care poate fi accesată  aici.

(3) Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această politică și notă de informare sau în legătură cu prelucrarea de către Fly Insurance a datelor dvs. personale, vă rugăm să contactați:

Ofițer de conformitate/ Responsabilul cu protecția datelor

FLY INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL

Adresa: Str. Pictor Barbu Iscovescu, nr.19, et.2, sector 1, București,

Tel. +40.21.230.0325, fax: +40.21.230.0345,

website: www.flyinsurance.ro,

email:   dpo@flyinsurance.ro

(4) Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), datele de contact sunt:

Web site : http://www.dataprotection.ro  

Email: anspdcp@dataprotection.ro; dpo@dataprotection.ro    

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212, fax +40.318.059.602

Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

IMPORTANT!

Această Politică de confidențialitate este completată de Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către FLY INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL care poate fi accesată aici.

Politica de confidențialitate și Nota de informare anexată pot fi modificate oricând de Fly Insurance cu aplicabilitate imediată. Data ultimei completări și modificări este: Mai 2023.